โรงแรม 2 แห่งของเวียดนามติดรายชื่อโรงแรมชั้นนำของโลกปี 2024